1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun Pursiseura ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ohjaus- ja valmennustoiminnan avulla tuoda heitä veneilyn pariin, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia
– järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia
– harjoittaa junioritoimintaa
– harjoittaa julkaisutoimintaa
– ylläpitää jäsentensä veneille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyvine telakka- ja satamapalveluineen
– ylläpitää veneilykelpoisien vesien varsilla kiinteistöjä ja luonnonsatamia, jotka helpottavat turvallista veneilyä saaristossa
– pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä, ylläpitää seuraravintolaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3§ LIPPU

Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu.

4§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseniä ovat:
– varsinaiset jäsenet
– juniorijäsenet
– ryhmäjäsenet
– kannattajajäsenet.

Varsinaisia jäseniä ovat:

– vuosijäsenet, joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintään 19 vuotta. Vuosijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun. 19-29 vuotiaille vuosijäsenille voidaan määrätä alennettu liittymismaksu.

– vakinaiset jäsenet. Vuosijäsen, joka on ennen 1.1.2005 saanut vakinaisen jäsenen oikeuden eli on suorittanut vuosimaksun 25 vuoden ajalta, on tullut vakinaiseksi jäseneksi ja vapautuu enemmistä vuosimaksuista.

– kutsutut jäsenet, joiksi yhdistys voi varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä kutsua ansioituneita henkilöitä.

– kunniajäsenet, joiksi yhdistys voi varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen jäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi ja sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen, joka on toiminut yhdistyksen kommodorina, voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunniakommodoriksi.

Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä enintään 18 vuotiaan. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi halutessaan hakea varsinaista jäsenyyttä sen vuoden alusta lähtien, jona hän täyttää 19 vuotta. Hän on tällöin vapautettu littymismaksusta.

Ryhmäjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä yhdistyksen tarkoitusta. Ryhmäjäsenen liittymismaksusta päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenen liittymismaksusta päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.

Vuosijäsenet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan syyskokouksen määräämän vuosimaksun hallituksen kunakin vuotena päättämään ajankohtaan mennessä. 19-29 vuotiaille tai 25 vuoden ajan vuosimaksun suorittaneille vuosijäsenille voidaan määrätä alennettu vuosimaksu.

Ryhmäjäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun.

Vakinaiset jäsenet, kutsutut jäsenet ja kunniajäsenet ovat vuosimaksusta vapaat.

Täydet jäsenoikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan yhdistykselle tulevat maksut oikea-aikaisesti.

5§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä tekemällä siitä yhdistyslain mukaisen ilmoituksen.

6§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai, joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö yhdistykselle tulevien maksujen suorittamisen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta yhdistyksen hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi.

Jos erottamisen perusteena on yhdistykselle tulevien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa.

7§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Syyskokous valitsee hallituksen, johon kuuluvat kommodori puheenjohtajana, kaksi varakommodoria varapuheenjohtajina sekä enintään neljä (4) jäsentä.

Kommodorit valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksi heistä on vuosittain erovuorossa. Henkilö voi toimia kommodorina yhtäjaksoisesti enintään kolme (3) toimikautta.Hallituksen muut jäsenet valitaan kahden (2) kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Neljä (4) toimikautta yhtäjaksoisesti hallituksessa ollutta ei saa valita välittömästi uudelleen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista ainakin yksi on joku kommodoreista, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta tai, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa.

Hallituksella on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä kaikista yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista.

Hallitus päättää yhdistyksen palvelukseen otettavasta henkilökunnasta ja sen työehdoista.

8§ TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen pysyvät toimikunnat ovat matkaveneilytoimikunta ja kilpapurjehdustoimikunta. Tarpeen vaatiessa voi hallitus asettaa muitakin toimikuntia. Toimikuntien jäsenet vahvistaa hallitus vuosittain.

9§ TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, jotka antavat suorittamastaan tarkastuksesta lausunnon kevätkokoukselle. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi kommodoria yhdessä tai yksi kommodori yhden hallituksen määräämän henkilön kanssa.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tiettyä ilmoitettua asiaa varten. Viime mainitussa tapauksessa kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, ei kuitenkaan heinäkuussa.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12§ KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan joko jäsenille lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, jäsenlehdessä tai seuran verkkosivulla.

13§ KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksen avaa joku kommodoreista.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

14§ SYYSKOKOUS

Syyskokouksen avaa joku kommodoreista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Esitetään hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus.
5. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä 5.§:ssä mainittujen vuosi- ja juniorijäsenten liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.
6. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin vaali.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä tulevaksi vuodeksi.
8. Valitaan hallituksen jäsenet tulevaksi vuodeksi.
9. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Varsinaisista tilintarkastajista toisen on oltava KHT tai HTM.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

15§ ÄÄNESTYS KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus kokouksissa on 5.§:ssä mainituilla varsinaisilla jäsenillä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin kokouksessa läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Muissa asioissa äänestetään avoimesti, ellei kokouksen enemmistö toisin määrää.

16§ VENELUETTELO

Yhdistys pitää luetteloa niistä yhdistyksen jäsenten veneistä, joilla on oikeus käyttää seuralippua.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

18§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöstä on molemmissa kokouksissa kannatettava vähintään 4/5 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten, kuin jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetään.

19§ YHDISTYSLAKI

Muutoin sovelletaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.